Nieuwsarchief

Versoepeling urencriterium COVID-19

Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, waarvoor meestal vereist is dat minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf wordt gewerkt. Om te voorkomen dat ondernemers van wie het bedrijf door de coronacrisis stil ligt of op een laag pitje staat deze faciliteiten verliezen, gaat de fiscus er…

Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds COVID-19

Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds De afgelopen tijd hebben wij in onze berichtgeving veel aandacht besteed aan de melding betalingsonmacht voor belastingen en premies. Bestuurders van rechtspersonen, die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de bijdragen voor deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Om dat te voorkomen, moet de zogenoemde…

Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening COVID-19

Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in verband met het coronavirus enkele tijdelijke voorzieningen getroffen voor rechtspersonen en verenigingen van eigenaars (vve’s). Algemene vergadering In verband met het coronavirus is het niet altijd mogelijk om een algemene vergadering fysiek te houden. De maatregelen bieden de mogelijkheid om…

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd COVID-19

De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (hierna samen aangeduid als de GO) beoogt de toegang tot bankkrediet voor het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Op grond van de GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse staat verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De GO geldt zowel voor MKB-bedrijven als niet…

Betalingsregeling pensioenpremies COVID-19

Pensioenuitvoerders bieden coulance bij betaling pensioenpremies Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling bij pensioenuitvoerders. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te…

Gemeentelijke belastingen / heffingen COVID-19

In veel gemeenten is het mogelijk om de betaling van de gemeentelijke heffingen en/of toeristenbelasting voor ondernemers op te schorten. Hoe dit te regelen staat hieronder zo mogelijk per gemeente in Friesland aangegeven.     Gemeente Schiermonikoog Gemeente Ameland (onbekend op 30 maart 2020) Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Noardeast Fryslan Gemeente Dantumadiel Gemeente Harlingen…

Qredits rentekorting kleine ondernemers COVID-19

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te…

Rechten en Verplichtingen personeel COVID-19

Loondoorbetalingsverplichting De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om het loon van een werknemer door te betalen. Zelfs als een werknemer niet werkt. Uitzondering op de regel als het niet werken in redelijkheid voor de werknemer komt. Een werknemer die vanuit de eigen keus niet meer op het werk komt is dus zo’n situatie….