De (langdurige) zieke werknemer

1. Mijn werknemer is ziek, wat nu?

2. Wat gebeurt er als ik mijn werknemer heb ziekgemeld.

3. Checklist Wet verbetering Poortwachter.

4. Mijn werknemer blijft ziek en komt niet terug.

1. Mijn werknemer is ziek, wat nu?

Als u werknemers in dienst hebt, ook al is het slechts één werknemer of één werknemer met een nul-uren contract, dan bent u verplicht om vanaf 1 juli 2018 te beschikken over een basiscontract met een bedrijfsarts of een arbodienst.

Als werkgever bent u in eerste instantie verantwoordelijk voor de juiste begeleiding van een zieke werknemer. De bedrijfsarts of arbodienst is adviseur van de werknemer en werkgever. In deze adviesrol moet de bedrijfsarts zijn onafhankelijkheid bewaren.

Is er geen basiscontract of u hebt geen arbodienst dan riskeert u een boete van € 1500.

2. Ziekmelding doorgeven

Na de ziekmelding van uw werknemer moet u het volgende doen:

 • Geef zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst door dat uw werknemer ziek is.
 • Geef binnen 4 dagen na de ziekmelding aan UWV door dat uw werknemer ziek is als hij een Ziektewetuitkering krijgt of als u eigenrisicodrager bent voor WIA of WGA.
 • Zodra uw werknemer weer hersteld is van zijn ziekte meldt u dat zo spoedig mogelijk bij instantie waar u de werknemer hebt ziekgemeld.

Starten re-integratie

Als uw werknemer langdurig ziek is, dan moet u er samen voor zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Dat heet re-integratie.

De Wet verbetering poortwachter verplicht u om:

 •  Alle gegevens, documenten en gegevens bij te houden en vast te leggen. Bijvoorbeeld het re-integratieverslag en de correspondentie met de arbodienst.
 •  Iedere 6 weken een voortgangsgesprek te voeren met uw werknemer. U maakt hiervan een verslag.
 •  Uiterlijk binnen 6 weken de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts beoordeelt wat uw werknemer nog kan doen en maakt een probleemanalyse.
 •  In de 8ste week van ziekte een plan van aanpak te maken samen met uw werknemer. UWV heeft hiervoor een format. · UWV om een deskundigenoordeel te vragen als de re-integratie vastloopt.
 •  Als het mogelijk is taken, werkplek, uren en werktijden aan te passen.

Uw werknemer werkt verplicht mee

Uw werknemer moet verplicht actief meewerken aan re-integratie. Hierbij hoort:

 •  Met de bedrijfsarts de gezondheidssituatie bespreken.
 •  Met u iedere 6 weken de voortgang bespreken.
 •  Samen met u een re-integratieplan opstellen en goedkeuren.
 •  Passend werk accepteren.

Rechten van uw werknemer

Uw werknemer:

 •  hoeft u niet te informeren over de aard van de ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 •  is niet verplicht om de bedrijfsarts toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens.
 •  mag UWV zelf vragen om een deskundigenoordeel als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.

Doorbetalen salaris

U moet uw zieke werknemer met een vast of tijdelijk contract ten minste 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger percentage in het arbeidscontract of cao? Dan moet u zich hieraan houden. De duur van doorbetaling is afhankelijk van een tijdelijk of vast contract, maximaal 104 weken.

Vergoeding werkplekaanpassing

Wanneer u extra kosten moet maken om de werkplek van uw werknemer aan te passen, kunt u hiervoor bij UWV een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld als u een aangepast bureau moet aanschaffen.

Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt blijft

Als uw werknemer ondanks alle re-integratie inspanningen na 2 jaar voor 35% of meer arbeidsongeschikt blijkt, dan komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Bij een WGA-uitkering moet u altijd meebetalen. Hoeveel is afhankelijk is van het aantal werknemers uit uw bedrijf dat in de WGA komt. Bij een IVA-uitkering betaalt u niet mee.

3. Checklist – Verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter (XpertHR)

4. Wat gebeurd er als de werkhervatting niet mogelijk is en er een WIA-uitkering aangevraagd moet worden.

Blijft uw werknemer langdurig ziek en blijkt werkhervatting niet mogelijk? Dan krijgen u en uw werknemer na 1,5 jaar een brief van UWV om de WIA-uitkering aan te vragen.

Voorkom dat u een loonsanctie krijgt van UWV

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV of u en uw werknemer de eerste 2 ziektejaren genoeg hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen. Daarom is het belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed vastlegt. Er zijn 2 mogelijkheden:

1. UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met de loondoorbetaling. Alleen als de aanvraag voor de WIA-uitkering te laat door u is ingediend, moet u het loon langer doorbetalen. UWV stuurt u hierover dan een brief.

2. UWV oordeelt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar mag u uw werknemer ontslaan. Als u het beiden eens bent met het ontslag kunt u in overleg het dienstverband beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. U moet dit wel schriftelijk vastleggen. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV. Let op: u moet een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u mogelijk compensatie aanvragen bij UWV.

(bron UWV)