Privacyverklaring

Het privacybeleid van Buro360 (Adviseurs en Accountants)

Bij Buro360 hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten, prospects, sollicitanten, leveranciers en medewerkers. Het uitgangspunt van dit privacybeleid is op de volgende pijlers gebaseerd:

 • Het beheer van alleen relevante gegevens
 • Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot die gegevens
 • Transparantie over opslag en verwerking
 • Het recht van informatie, wijzigen en vergeten (voor zover de wet dit toelaat)

Buro360 (Adviseurs en Accountants) hierna Buro360, de besloten vennootschap met beperkte bevoegdheid, gevestigd aan de Polluxweg 20, 8938 AZ Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Buro360 Adviseurs en Accountants BV
 • Polluxweg 20,
 • 8938 AZ Leeuwarden
 • Telefoon +31(0)58 2655526
 • KvK 59994290
 • G.K. Wispelwey is functionaris gegevensbescherming van Buro360 en is te bereiken via gerke@b360.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro360 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedata van de klant en diens gezin
 • BSN nummer
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buro360.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buro360 verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Buro360 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor jouw belastingaangifte, verwerking van je financiële administratie indien van toepassing.
 • Verder verwerken wij jouw gegevens met betrekking tot jouw salarisadministratie. Het hebben van een volledige kopie van het identiteitsbewijs vanuit de loonbelasting alsmede inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering om je identiteit als klant vast te stellen is verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buro360 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buro360) tussen zit.

Hoe lang we klant- en persoonsgegevens bewaren

Buro360 bewaart je klant- en persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren ze gedurende de duur dat je klant bij ons bent op basis van de daarvoor wettelijke bewaartermijnen.

Voor (persoonlijke) gegevens van leads en prospects hanteren wij de opvatting dat we eens per jaar alle persoonlijke gegevens verwijderen die al langer dan een jaar door ons worden verwerkt met het doel een opdracht tot dienstverlening te kunnen sluiten. Dit tenzij met de betrokken persoon in een vervolgafspraak is overeengekomen en vastgelegd waaruit blijkt dat we nog een jaar door kunnen gaan met verwerken.

Met sollicitanten maken wij de afspraak dat hun persoonlijke gegevens na sluiting van een vacature na maximaal 24 maanden worden verwijderd. Dit geldt ook voor zogenaamde open sollicitaties.

Voor persoonlijke gegevens van medewerkers, stagiaires, inleners, uitzendkrachten of zzp-ers bij Buro360 geldt hetzelfde als voor klanten met dien verstande dat in plaats van de opdracht tot dienstverlening moet worden gelezen de arbeidsovereenkomst, de stage-overeenkomst, de inleenovereenkomst, de uitzendovereenkomst of de managementovereenkomst. Ook voor het bewaren van hun persoonlijke gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro360 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buro360 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buro360 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan het ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt ons verzoeken persoonsgegevens in te zien, te ontvangen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro360 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buro360.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Buro360 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buro360 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo stimuleren wij onze klanten om een SSL certificaat te installeren op hun website. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, bel ons of neem contact op via info@buro360.nl.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Buro360 gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig ons Privacybeleid te bekijken.