Werf kwetsbare werknemer en verkrijg loonkostenvoordeel

 

Door bepaalde werknemers aan te nemen, kan een werkgever aanspraak maken op een zogeheten loonkostenvoordeel.

Loonkostenvoordelen

Om kwetsbare groepen werknemers betere kansen te geven op de arbeidsmarkt geeft de overheid werkgevers die deze werknemers aannemen bepaalde tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen staan bekend onder de naam loonkostenvoordelen (LKV). Momenteel zijn er vier soorten LKV’s, Om te beginnen is er het LKV oudere werknemer (56+). Verder zijn er het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Ten slotte bestaat ook een LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Algemene voorwaarden LKV

Werkgevers nemen de aanvraag voor het toepassen van een LKV op in hun aangifte loonheffingen. Ongeacht het soort LKV dat de werkgever wil claimen zal hij een bijbehorende doelgroepverklaring van de werknemer moeten hebben. Uit deze verklaring moet blijken dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor het desbetreffende LKV. Als de werkgever recht heeft op het LKV, mag hij dit LKV aanvragen vanaf het begin van de dienstbetrekking. In beginsel houdt hij maximaal drie jaren recht op het LKV. Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is echter maximaal een jaar na het moment van herplaatsing toe te passen. Voor alle LKV’s geldt dat de werknemer verzekerd moet zijn voor een of meer werknemersverzekeringen. De werknemer mag bovendien de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

LKV oudere werknemer

Een werkgever komt onder voorwaarden in aanmerking voor het LKV oudere werknemer (56+) als hij een werknemer in dienst heeft genomen die:
de leeftijd van 56 jaar heeft bereikt;
in de zes maanden voor hij in dienst kwam niet bij deze werkgever in dienst was;
in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht had op een uitkering op grond van de Wet Wajong, WW, IOAW, WAO, Wet WIA, Waz, Wamil, Participatiewet, IOAZ. Aan deze voorwaarde is ook voldaan als de werknemer een vergelijkbare uitkering ontvangt uit de EU of EER.

Voor meer informatie zie de volgende website

Bron: Forum Salaris 21 maart 2022