Studiekosten en nevenwerkzaamheden per augustus 2022 

In 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin staan onder andere nieuwe regels over het studiekostenbeding, nevenwerkzaamhedenbeding en een uitbreiding van de informatieverplichting. Wat houdt deze nieuwe wet precies in en wat zijn de gevolgen voor mijn organisatie en arbeidsvoorwaarden?

EU-richtlijn geeft werknemers meer rechten en bewegingsvrijheid

Vanuit de Europese Unie is een richtlijn opgesteld die werknemers meer rechten en bewegingsvrijheid op de arbeidsmarkt geeft. Deze richtlijn wordt in heel Europa, dus ook in Nederland, vanaf 1 augustus 2022 geïmplementeerd.
Ga je nu een nieuwe (arbeids-)overeenkomst aan? Dan is het raadzaam om alvast rekening te houden met de aankomende wet- en regelgeving.

Studiekostenbeding vervalt voor verplichte opleidingen

Op dit moment zijn werkgevers verplicht om werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor uitoefening van de functie. Voor deze scholing gaan werkgevers vaak een studiekostenbeding aan met de werknemer. Hierin wordt vastgelegd dat (een deel van) de studiekosten worden terugbetaald door de werknemer, wanneer de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde periode na het volgen van de opleiding eindigt.
Per 1 augustus 2022 vervalt de mogelijkheid om zo’n studiekostenbeding op te stellen bij opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of cao. Deze verplichte scholing moet kosteloos worden aangeboden en mag op geen enkele manier worden verhaald op de werknemer. Daar komt bij dat de tijd die de werknemer nodig heeft voor zo’n verplichte opleiding, wordt gezien als arbeidstijd en onder werktijd moet worden gevolgd (tenzij onmogelijk). Er zijn beroepen waarop een uitzondering geldt.
Heb je momenteel een studiekostenregeling? Dan zou het goed kunnen dat deze vanaf 1 augustus 2022 niet meer aansluit bij de nieuwe regelgeving.

Nevenwerkzaamhedenbeding alleen nog toegestaan met goede reden

Momenteel is in veel arbeidsovereenkomsten een nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen. Hierin staat dat een werknemer zonder toestemming van de werkgever, geen nevenwerkzaamheden naast zijn werk mag uitvoeren. Vanaf 1 augustus 2022 komt hier verandering in. De EU-richtlijn bepaalt namelijk dat de werkgever een werknemer niet meer kan verbieden om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond (goede reden) is.
Heb je momenteel een nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen? Dan is het goed mogelijk dat deze niet meer voldoet aan de nieuwe regelgeving per 1 augustus 2022.

Uitbreiding informatievoorziening aan werknemers

Momenteel staat al in de wet welke informatie de werkgever bij indiensttreding aan een werknemer moet verstrekken. Deze informatieverplichting wordt vanaf 1 augustus 2022 uitgebreid. De werkgever moet dan naast de huidige verplichte informatie, ook informatie verstrekken over onder andere het opleidingsbeleid, werktijden en verlofregelingen. Daarnaast moet de werkgever bij aanvang van de arbeidsovereenkomst vermelden of er sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. Bij een onvoorspelbaar werkpatroon zijn de tijdstippen waarop de arbeid wordt verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar. Bij een voorspelbaar werkpatroon zijn de tijden geheel of grotendeels wel te voorspellen. Op basis van het werkpatroon moet bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst extra informatie worden verstrekt over onder andere arbeidstijd, overwerken, dienstruiling en de minimale termijn voor oproeping.
Beschikken jullie over een personeelshandboek? Dan is ons advies om (het grootste gedeelte) van alle nieuwe informatie uit te werken in een beleid en deze integraal onderdeel van het personeelshandboek te maken.

De nieuwe regelgeving zal zorgen voor een grotere administratieve last voor jou als werkgever. Het is echter belangrijk dat het wel wordt gedaan, want er komen sancties te staan op het niet naleven van deze regels.