Prinsjesdag: Plannen kabinet om fiscale regelingen bedrijfsoverdracht in aangepaste vorm te behouden 

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab) behouden. Maar wil de regelingen wel op een aantal onderdelen aanpassen. Het kabinet vindt beide regelingen belangrijk. De regelingen voorkomen dat bij een bedrijfsoverdracht het voortbestaan van een bedrijf in gevaar komt. Bijvoorbeeld omdat de nieuwe eigenaar schenk- of erfbelasting moet betalen. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen.

Doel: regelingen bedrijfsoverdracht eenvoudiger, gerichter en beter uitvoerbaar

Het kabinet stelt voor om de fiscale regelingen voor bedrijfsoverdracht in aangepaste vorm te behouden. Zodat bedrijven de regeling alleen kunnen gebruiken bij een reële bedrijfsoverdracht. En alleen op ondernemingsvermogen en niet op beleggingsvermogen. Daarnaast kan de Belastingdienst de regelingen beter uitvoeren.
Uit een evaluatie van deze regelingen bleek dat beide regelingen eenvoudiger en robuuster kunnen. De regelingen bleken gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Het kabinet vindt het behoud van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten belangrijk vanwege het ondernemersklimaat.

Voorstel: aanpassen fiscale regelingen bedrijfsoverdracht

Het kabinet stelt voor om bij bedrijfsoverdracht de BOR en DSR ab niet langer te laten gelden voor:

  • Onroerende zaken die aan anderen verhuurd worden. Zoals bedrijfspanden, huizen en akkers. Het kabinet wil de aanpassing laten ingaan vanaf 1 januari 2024;
  • Al het beleggingsvermogen van een besloten vennootschap (nu geldt er een vrijstelling tot 5% van het ondernemingsvermogen). Het kabinet stelt voor om de wijziging voor de BOR in te laten gaan op 1 januari 2025. De DSB ab wijzigt op een later moment;
  • Bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt. Denk aan dure auto’s, vliegtuigen en boten. De regeling geldt dan niet meer voor het deel dat deze middelen privé worden gebruikt. Het kabinet wil de aanpassing laten ingaan vanaf 1 januari 2025.

Daarnaast stelt het kabinet voor om vanaf 1 januari 2025:

  • Voor de DSR ab de dienstbetrekkingseis te laten vervallen. De nieuwe eigenaar hoeft niet meer verplicht minimaal 3 jaar in dienst bij schenking van een aanmerkelijk belang;
  • De BOR en de DRS ab pas te laten gelden bij schenking aan iemand van 21 jaar of ouder. Deze eis zal niet gelden bij erven;
  • De vrijstelling in de BOR aan te passen. Het kabinet wil de 100%-vrijstelling verhogen tot € 1,5 miljoen (goingconcernwaarde). De vrijstelling boven dit bedrag wordt dan 70% vrij in plaats van de 83% die nu geldt. Een rekenvoorbeeld bij deze maatregel staat in de volgende infographic.

Gevolg: bedrijfsoverdrachtsregelingen blijven in aangepaste vorm bestaan

De regelingen voor bedrijfsoverdracht veranderen. Bij een bedrijfsoverdracht komt bijvoorbeeld alleen het ondernemingsvermogen in aanmerking voor de regelingen. En bedrijven kunnen de regeling alleen nog gebruiken bij een reële bedrijfsoverdracht. Voor relatief kleine bedrijven zijn de aanpassingen gunstig door de verhoging van de vrijstelling tot € 1,5 miljoen. De Belastingdienst kan door de wijzigingen de regelingen makkelijker uitvoeren.

Stand van zaken wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. De voorgestelde maatregelen staan in het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsovergangsfaciliteiten 2024. Als de Tweede en de Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat een deel van de maatregelen in vanaf 1 januari 2024. De overige maatregelen gelden vanaf 1 januari 2025.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl