Meer mkb-ondernemers passen digitalisering toe

Tachtig procent van het mkb past inmiddels een basisniveau van digitalisering toe; eerder was dat nog 75 procent. Wel moet het mkb meer oog hebben voor online risico’s.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. De minister heeft de Tweede Kamer over de digitale strategie geïnformeerd.

Het kabinet heeft in 2022 een aantal doelen gesteld voor het versnellen van digitalisering door het mkb, meer digitale innovatie en vaardigheden, goedwerkende online markten, een sterke digitale infrastructuur in Nederland en het verbeteren van cybersecurity. Die moeten er onder andere toe leiden dat in 2030 élke consument en élk bedrijf toegang heeft tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde en dat 95 procent van de mkb’ers inzet op digitalisering.

Volgens minister Adriaansens van EZK onderneemt met name het kleine mkb nog te weinig actie om online risico’s te melden en cybersecurity onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. Daarnaast gaan wereldwijde technologische ontwikkelingen op gebieden als AI, datadelen en cloud zó snel dat Nederland en de EU op achterstand staan. “We moeten economisch, qua kennis en qua regulering van kansen en risico’s met gerichte stappen een inhaalslag maken.”

Digitalisering bedrijfsleven

Ondernemers en onderzoekers zijn via Europese en nationale financiering op weg geholpen om digitalisering te versnellen. Zo is via het Nationaal Groeifonds geïnvesteerd in digitale innovatie en is via de European Digital Innovation Hubs financiering beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van de maakindustrie.

Het streven van het kabinet is om ook het gebruik van geavanceerde digitale technologieën – zoals cloud, kunstmatige intelligentie en big data – binnen het mkb te verhogen tot tenminste driekwart in 2030.

De kabinetsambities op het gebied van digitalisering zijn afgeleid van de EU-doelen voor 2030. Uit een recent gepubliceerd jaarlijks EU Digital Decade-overzicht blijkt dat Nederland goed op weg is om deze doelen te halen en nog altijd een Europese digitale koploper is.