Kabinet biedt ondernemers ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

 

Om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen, doet het kabinet per 1 oktober een aantal structurele aanpassingen in het beleid rond betalingsregelingen van de Belastingdienst. De versoepelingen zijn vooral gericht op kleinere bedrijven.

 

Voor ondernemers wordt de drempel verlaagd om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen. Dit wordt gedaan door de verplichte verklaring van een externe deskundige bij een belastingschuld onder de € 20.000 te laten vervallen.

Er is sprake van bijzondere omstandigheden, als een ondernemer (hoofdzakelijk) door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen. In zo’n geval kan de ondernemer langer dan twaalf maanden uitstel krijgen, als dat gezien de liquiditeitsproblemen nodig is.

Meer maatwerk

Twee versoepelingen die tijdelijk in verband met corona werden ingevoerd, worden nu definitief voortgezet. Zo gaat nu ook voor ondernemers de betalingsregeling in op de datum van de uitstelbeschikking. Ook blijft het mogelijk om uitstel van betaling voor de motorrijtuigenbelasting aan te vragen.

Staatssecretaris van Rij geeft aan zo meer maatwerk te willen bieden, als de situatie van een ondernemer daar om vraagt. Dat betekent alleen dwanginvordering inzetten als uiterste middel en waar mogelijk voorkomen dat belastingplichtigen in betalingsproblemen komen. Ook moeten ondernemers en particulieren geen drempel voelen om zich te melden wanneer zij een belastingaanslag niet kunnen betalen. “Deze versoepelingen in het uitstelbeleid helpen hierbij.”

Zekerheidseis

In aanvulling op de versoepelingen geldt dat de Belastingdienst per 1 oktober af kan zien van de 100 procent zekerheidseis voor ondernemers. Die zekerheidseis verplicht ondernemers om, voor het krijgen van een betalingsregeling, de Belastingdienst zekerheid te geven dat de schuld wordt afgelost bijvoorbeeld met een bankgarantie of hypotheekrecht.

De Belastingdienst zal steeds om zekerheid vragen als de hoogte van de belastingschuld, de aard van de belastingschuld of het aangifte- en betalingsgedrag hier aanleiding voor geven. Met de mogelijkheid om af te zien van de 100 procent zekerheidseis worden vooral kleine ondernemingen geholpen die niet altijd in staat zijn om zekerheid te bieden, maar wel in tijdelijke financiële problemen verkeren.

De aangekondigde versoepelingen staan in principe open voor alle ondernemers. Wel zijn de versoepelingen vooral gericht op kleinere ondernemingen.

Betaalpauze coronaschulden met drie maanden verlengd

Staatsecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief van 8 september 2022 laten weten ondernemers de mogelijkheid te bieden een betaalpauze in te lassen. Op verzoek van de Tweede Kamer is deze betaalpauze verlengd van drie naar zes maanden.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september jl. hebben de Tweede Kamerleden Hermans en Heerma een motie ingediend met betrekking tot de versoepeling van de betalingsregeling. In de deze motie is de regering onder meer verzocht om een betaalpauze van zes maanden in te voeren voor ondernemers die op 1 oktober 2022 moeten starten met het aflossen van de (corona)belastingschuld en hierbij geen bureaucratische toets in te voeren. Deze motie is aangenomen.
De versoepeling van de betalingsregeling zal daarom zo worden aangepast, dat ondernemers met belastinguitstel eenmalig een betaalpauze van maximaal zes maanden kunnen krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de ondernemer gevraagd om een schriftelijk gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit aflossingsproblematiek blijkt. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de reguliere betalingsverplichtingen (zoals de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen) vanaf 1 april zijn nagekomen.

Bron : Ministerie van Financien, 30 september 2022, nr. 2022-0000238910, Ministerie van Financien, 19 september 2022, nr. 2022-2019271 (Stcrt. 2022, 24204)
Bron: Rijksoverheid