Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd COVID-19

De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (hierna samen aangeduid als de GO) beoogt de toegang tot bankkrediet voor het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Op grond van de GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse staat verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De GO geldt zowel voor MKB-bedrijven als niet MKB-bedrijven. Ook bevat de GO een faciliteit voor bankgaranties die ervoor zorgt dat de Nederlandse Staat garant kan staan voor door banken af te geven garanties voor de nakoming van contractuele verplichtingen van de desbetreffende onderneming.

Voor de garantstelling wordt een kostendekkende premie geheven.

Vanwege de effecten van de coronacrisis wordt de GO aangepast. Door de coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren getroffen, doordat bijvoorbeeld goederen niet uitgeleverd kunnen worden of productielijnen stilvallen door een gebrek aan onderdelen. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan, bij in principe economisch gezonde ondernemingen. Mogelijk zal een financier zelfstandig aan de tijdelijke extra financieringsvraag van zo’n onderneming kunnen en willen voldoen. Er wordt gekeken naar diverse maatregelen die dit kunnen stimuleren, waaronder de verruiming van de GO.

Allereerst wordt de hoogte van de lening waarvoor garant wordt gestaan, verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, wordt hiermee het maximale garantiebedrag van de GO verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen.

Ook wordt het subsidieplafond verhoogd waardoor kan worden tegemoetgekomen worden aan de toenemende vraag van (potentiële) gebruikers van de GO. De verruiming van de GO geldt vanaf 28 maart 2020.

GO-C regeling

Om het aantrekkelijker te maken voor banken om financiering aan te bieden via de GO-regeling, wordt de garantie vanuit de overheid via deze GO-C verhoogd van 50% naar 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro), respectievelijk 90% (voor mkb-ondernemingen met omzet tot 50 miljoen euro). Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken bedrijfsfinanciering en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen. Let op: GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar in plaats van acht jaar bij de ‘gewone’ GO-regeling met een staatsgarantie van 50%.

Bron: brief kabinet noodpakket economie en banen 17-3-2020, nr. CE-AEP/20077147; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); Stcrt. 2019, 18697

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief