Eigen woning en lening bij familie of eigen bv

 

Een lening voor de eigen woning moet aan voorwaarden voldoen. Bij een eigenwoninglening bij familie, de eigen bv of een buiten de EU gevestigde buitenlandse bank, komen daar extra voorwaarden bij.

 

Wanneer de lening voor een eigen woning (hoofdverblijf) voldoet aan de voorwaarden, is de rente aftrekbaar. Sinds 2013 zijn enkele voorwaarden dat in de overeenkomst het volgende moet zijn opgenomen:
– het startbedrag van de lening;
– de ingangsdatum;
– de hoogte van de rente;
– de looptijd in maanden;
– dat de lening annuïtair wordt afgelost.

Is de lening afgesloten bij een familielid, dan moet sinds 2016 in de aangifte aanvullend de naam en het adres van het familielid, alsmede het BSN worden vermeld. Een lening afgesloten bij familie hoeft niet schriftelijk te zijn vastgelegd.
Bij een lening van een rechtspersoon moet het RSIN van die rechtspersoon in de aangifte van de schuldenaar worden vermeld.  Bij deze lenig geldt dat schriftelijke vastlegging verplicht is.

In 2021 is ook het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van de familiebank openbaar gemaakt. In de openbaar gemaakte stukken gaat het voornamelijk om vaststelling van de zakelijke rente. Bij een lening van ouders aan kinderen ontbreekt vaak de hypothecaire zekerheid. Daardoor is het mogelijk dat ouders een iets hogere rente rekenen dan de rente die banken hanteren. Bij die rente is meestal sprake van een hypothecaire lening. Als ouders bij leningen aan kinderen een opslag overeenkomen boven de normale rente, dan geldt een maximum van 0,2%. Blijft de opslag beperkt tot 0,2% dan is die opslag als rente eigenwoninglening aftrekbaar. Is de opslag hoger dan 0,2%, dan is die extra betaalde opslag (niet reële rente) niet aftrekbaar. (Bron: Taxence)

Lenen aan (klein)kinderen vanuit de BV

Er zijn verschillende redenen om een lening vanuit de BV te vertrekken aan (klein)kinderen.
Vanaf 1 januari 2023 gaat de wet excessief lenen in (met toetsmoment 31 december 2023).

Als de leningen van de BV meer dan € 500.000 bedragen is er aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd in box 2 over het meerdere gedeelte. Betreft het een lening voor de eigen woning van de DGA? Dan is hier een uitzondering voor. Dit geldt ook voor leningen eigen woning aan de kinderen als hiervoor hypothecaire zekerheid aan de BV is verstrekt.  Er dient wel te worden voldaan aan de overige eisen om de hypotheekrente te kunnen aftrekken.

Betreft het een overige lening? Hiervoor gelden wel beperkingen. Ieder kind mag een schuld hebben van maximaal € 500.000 en daarnaast mag er ook maximaal € 500.000 geleend worden aan de echtgenote/echtgenoot van de (klein)kinderen. Wat meer wordt geleend wordt toegerekend aan de schulden van de BV van de DGA. Leidt dit tot een schuld van meer dan € 500.000? Dan dient de DGA over het meerdere af te rekenen in box 2.

(Bron familycapitaltrust)