60 % bezwaarmakers box 3-heffing krijgt geld terug

 

Iedereen die bezwaar heeft gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 – 2020 ontvangt in de komende weken een brief van de Belastingdienst waarin staat op welke wijze zij herstel ontvangen.

 

Dit ontvangen zij voor 4 augustus en daarmee loopt de hersteloperatie volgens planning schrijft de Belastingdienst. In de afgelopen tijd heeft de Belastingdienst het herstel per belastingplichtige berekend volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Iedere belastingplichtige krijgt hier in de brief die zij ontvangen een toelichting bij. Dit is via een online rekenhulp op de website van de Belastingdienst ook zelf na te rekenen.

Actuele spaarrente

Uit deze berekening volgt dat 60% van de bezwaarmakers geld terug krijgt. Dit komt overeen met de inschattingen die eerder zijn gemaakt. De mensen die geen geld terug krijgen hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3-stelsel vanuit werd gegaan.
In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen. Belastingplichtigen met een vermogen dat volledig uit spaargeld bestond krijgen over die jaren dus vrijwel de gehele box 3-heffing terug.
In onderstaande tabel staan per belastingjaar de percentages die de Belastingdienst gebruikt voor de nieuwe berekening.

Rendementspercentages spaarvariant per jaartal en type vermogen

Nadat alle mensen die bezwaar hebben gemaakt 4 augustus bericht hebben gekregen begint de hersteloperatie voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden.
Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.
Op belastingdienst.nl/box3 is de rekentool en alle andere informatie over box 3 te vinden. Wie het oneens is met de nieuwe berekening kan ook terecht op deze website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst, 13 juli 2022